Ackrediteringsmärke 2209 FärgTankbesiktning/rengöring

Vi är ackrediterade av Swedac, ackrediteringsnummer 2209 att utföra kontroll och provtryckning på oljecisterner. Vanligast förekommande är olje- och dieselcisterner i bostäder och på lantbruk samt industrier. Vi utför kontroller av följande typ:

  • Återkommande 1 – 50 kbm
  • Installation 1 – 50 kbm
  • Konstruktion 1 – 10 kbm
  • Tillverkning 1 – 10 kbm
  • Revision 1 – 10 kbm

Cisternkontroll

Vi har bred kompetens och utrustning både för cisternkontroll och tankrengöring. Vi är ackrediterade av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, ackrediteringsnummer 2209) att utföra kontroll och provtryckning på oljecisterner. Vi utför tjänster åt såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Vi erbjuder, förutom installation även revision av tankar. Vi kan vid lättare skador utföra reparationer då med hjälp av Belzonaspackel som är godkänt för lagning av cisterner. Det bästa sättet att undvika skador och läckage är återkommande kontroller, något vi givetvis också erbjuder våra kunder, i dessa ingår rengöring av cisternerna.

Tankbesiktning

Det är viktigt att tankar vare sig de står inomhus eller utomhus besiktigas regelbundet. Innehåller de brandfarliga vätskor som exempelvis diesel, eldningsolja och spillolja så är det än viktigare. Lite beroende på cisternernas konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen, det kan vara 3-12 år. Gällande föreskrifter anger hur långa intervallerna kan och bör vara. Kontrollerna får bara utföras av företag som är ackrediterade av Swedac, som tidigare nämnts är vårt ackrediteringsnummer 2209.

Tankrengöring

Tankar och cisterner som antingen ska rekonditioneras eller tas ur bruk måste rengöras och detta är en tjänst som vi erbjuder våra kunder. Förutom bortfraktning av exempelvis spillolja, demontering av påfyllningsrör och överfyllnadsskydd. Rengöring ingår i alla våra kontroller.